Tractament de dades de caràcter personal, la persona signant autoritza expressament a l’Associació Feminista Sorotopia de
Granollers,en endavant Sorotopia, les dades recollides en el present formulari així com les que siguin proporcionades en el futur quedin incorporades a la base de dades de Sorotopia, la responsable és la mateixa, per la gestió i/o comunicació de la informació que aquesta generi. Sorotopia es compromet al compliment de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure en el tractament de confidencialitat, i assumeix, a aquests efectes, les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’establert a la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i de més legislació aplicable. La persona signant d’acord amb la normativa vigent en matèria de la protecció de dades, té la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació sobre les seves dades personals, adreçant comunicació escrita a info@sorotopia.org.

En subscriure aquesta inscripció dono consentiment exprés que la meva imatge pot ser gravada a través de fotografies i vídeo durant la realització de les activitats realitzades per part de Sorotopia, així com les mesures de comunicació i que es puguin utilitzar en fotocomposicions, videocomposicions i/o publicar en les seves pàgines web, publicacions, llibres, revistes, memòries d’activitat, filmacions i qualsevol altre mitjà audiovisual de comunicació, sempre i quan l’objecte de la seva difusió tingui com a finalitat donar a conèixer els fins, objectius i activitats de Sorotopia. Sorotopia es compromet a tractar les imatges de manera lleial, lícita, d’acord amb els estatuts; donant-li tractament de caràcter informatiu i cultural. En qualsevol moment la persona signant pot exercir el dret a conèixer, rectificar, cancel·lar i oposar-se a aquesta autorització, mitjançant comunicació expressa a Sorotopia. Així mateix, en el moment de signar aquesta inscripció, es donen per acceptats els Estatuts, Normes de l’Organització i Funcionament.